Nežádoucí psychické stavy zaměstnanců

Každodenní pracovní činnost je chronickou dlouhodobou zátěží, kterou lze charakterizovat jako:

- přiměřenou,
- nepřiměřeně zvýšenou - je označována jako přetížení, které může být kvalitativní (příliš obtížné úkoly, vysoké nároky na vědomosti, zkušenosti a schopnosti) nebo kvantitativní (příliš mnoho úkolů, termínované práce s nedostatkem času),
- sníženou - nedostatek činnosti a podnětů, případně jednostrannost či jednotvárnost.


Těmto základním charakteristikám odpovídají také psychické stavy. Ty lze členit na:

- bezprostřední,
- krátkodobé (únava, nepohodlí, přechodné emoční stavy),
- setrvalé (dlouhodobější afektivní ladění).


Únava
Únava může být tělesná (lokální únava svalových skupin) a psychická (mentální). Mentální únava je charakterizována dočasným zhoršením psychické a funkční výkonnosti v závislosti na intenzitě, trvání a časových charakteristikách předchozího mentálního vypětí. Tato snížená funkční výkonnost se projevuje např. pocity unavenosti, méně příznivými vztahy mezi výkonem a úsilím, četností chyb apod. Únavě podobné stavy jsou účinky situací, poskytujících málo rozmanitosti. Rychle zmizí při změně úkolu, prostředí nebo situace.


Monotonie
Vzniká v průběhu dlouho trvajících stejných a opakujících se úkolů či činností. Je spojena s pocitem únavy, ospalosti, poklesem a kolísáním výkonu, sníženou reakční schopností a adaptabilitou.


Snížená bdělost
Je pomalu se vyvíjející stav, charakterizovaný sníženým výkonem při detekci signálů v monitorovacích úlohách, které poskytují málo rozmanitosti (např. sledování přístrojových panelů).


Mentální přesycení
Je stav silného emocionálního odmítání opakujícího se úkolu či situace, v nichž se projevuje zážitek „vlekoucího se času“ nebo „nemožnosti prokousat se množstvím“. Dalšími symptomy jsou podrážděnost, snížení výkonu, tendence uniknout a pocit únavy.


Annoyance
Tento termín označuje pocity obtěžování, rušení či nepohodlí. Tyto pocity jsou přímo vázány na příčinu a trvají tak dlouho, dokud je rušivá příčina přítomna a jakmile přestane působit, pocit odezní. Jestliže se příčiny objevují často a intenzivně, může to vést k dlouhodobé nespokojenosti zaměstnance. Příčiny leží zpravidla mimo možnosti člověka ovlivňovat ji, musí se jí pasivně přizpůsobit a je tak omezen ve způsobu zvládání této situace.


„Burn-out“ - syndrom vyhoření
Vyhoření je subjektivně prožíváno jako stav fyzického, emocionálního a duševního vyčerpání způsobeného dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Tato emocionální náročnost je nejčastěji způsobena spojením velkého očekávání s chronickými situačními stresy.

V průběhu procesu vyhoření lze rozlišit pět stádií:
- nadšení - pracovník srší elánem, má velké (a nerealistické) očekávání, dochází k neefektivnímu 
  výdeji energie a dobrovolnému přepracování,
- stagnace - počáteční nadšení uvadá, pracovník se již ve své profesi zorientoval a opět bere v úvahu 
  např. své koníčky,
- frustrace - pracovníka začíná zajímat otázka efektivity a vlastní práce, mohou se začít vyskytovat
  spory 
s nadřízenými i počínající emocionální a fyzické potíže,
- apatie - pracovník je trvale frustrován a nemá možnost situaci změnit, projevuje se snaha udržet si 
  místo a příliš se nenamáhat,
- intervence - jakýkoliv krok, který je reakcí na vyhoření a vede k přerušení koloběhu zklamání 
  
(dovolená, nově si definovat svůj vztah k práci, vzdělávání).


„Sick - Building Syndrom“ - nemoci z budov
Ve výrobních velkoplošných halách, v kancelářích, které jsou klimatizovány a v některých případech bez denního osvětlení (např. zpracovávání materiálů citlivých na změnu teploty a vlhkosti) si zaměstnanci stěžují na různé zdravotní potíže (záněty horních cest dýchacích, rýmy, bolesti hlavy, podráždění kůže apod.). V kancelářských halách si navíc stěžují pracovníci na nedostatek soukromí tzn., že jednotlivá pracovní místa nejsou nijak oddělena a „všichni na sebe vidí“, jsou navzájem rušeni hovory a telefony z okolí, těžko se soustřeďují apod.


Tyto problémy mohou vznikat v důsledků faktorů jako je jednotvárnost úkolů, narušené personální vztahy, psychická tenze a nespokojenost z různých příčin. Příčinou může být i nesprávné seřízení a nedostatečná údržba klimatizačního zařízení.