Pracovně-bilanční diagnostika (BDG)
 
 
- diagnostika silných a slabých stránek uchazečů o zaměstnání z hlediska obsazované pozice
- diagnostika silných a slabých stránek stávajících zaměstnanců z hlediska obsazované pozice
 
 
Výstupem diagnostiky silných a slabých stránek je písemně zpracovaný pracovně psychologický profil, který obsahuje informace týkající se obecné charakteristiky člověka s důrazem na jeho typické vlastnosti, jeho individuální přínos v rámci týmové spolupráce, včetně definovaných možných slabostí, či jasné stanovení stylu jeho vedení a způsobu práce, kterému dává přednost. Pracovně psychologický profil poskytuje i bližší popis komunikačního stylu, kterému dává tento konkrétní člověk přednost.
 
 Za pomoci standardizovaných psychologických metod v návaznosti na určenou pracovní pozici odhalí slabé i silné stránky a konkrétně doporučí optimální strategii, jak pozitivně ovlivnit pracovní výkon zaměstnance a jak ho motivovat.
 
Popis nabízí i podrobný pohled na individuální dominantní motivátory a demotivátory a nastíní jeho možnou perspektivu ve společnosti, včetně souhrnu doporučení pro jeho další odborný a kariérní růst případně i s důrazem na určení jeho vzdělávacích potřeb a způsobu vzdělávání, aby bylo co nejefektivnější.
 
Pracovně bilanční diagnostika poskytuje zaměstnavateli komplexní informaci o předpokladech, kterými zaměstnanec (uchazeč o zaměstnání) disponuje vzhledem k dané nebo zamýšlené pracovní pozici.
 
 
Znalost silných a slabých stránek, jak vlastních, tak svých podřízených, je jedním ze základů úspěchu managementu firmy
 
Jen velmi obtížně lze donutit nemluvného člověka, aby se stal nejúspěšnějším pracovníkem call centra. Naopak bude možná výborně pracovat s čísly a za několik let, při vhodném vedení se stane jedním z nejlepších účetních ve firmě.
 
Pracovní diagnostika může popsat celkovou charakteristiku testované osoby nebo být zacílená na její jednotlivé složky: typické vlastnosti, charakteristiku z pohledu přínosu pro tým, styl vedení a způsob práce, komunikační styl, motivaci či další perspektivu práce ve společnosti.