Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR

Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). (Zdroj MPSV )

V rámci spolupráce s Evropským kariérním institutem se spolupodílím na realizaci rekvalifikačních kurzů PERSONALISTA a LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Oba tyto kurzy jsou akreditované MŠMT ČR a jsou ukončeny zkouškou z profesní kvalifikace.

Aktuální termíny konání kurzů najdete na stránkách www.ekinstitut.cz nebo kontaktujte
paní G. Juránkovou na tel. číslech 603/476125 a 272 655 213.